Water

11353 keer bekeken

Bij de A16 Rotterdam zijn waterberging, waterkwaliteit en waterveiligheid erg belangrijk. Ook moeten we ervoor zorgen dat de constructie van de weg droog blijft en bij regenval de weg goed afwatert. De effecten van de nieuwe rijksweg op de grondwaterstand spelen vooral tijdens de bouwfase een rol.

Waterberging

Om wateroverlast te voorkomen, moeten er voldoende sloten en plassen in het gebied zijn die overtollig (regen) water kunnen opvangen. De ruimte voor dit water in bijvoorbeeld een sloot noemen we waterberging. Technisch gezien is waterberging de ruimte tussen het zomerwaterpeil en de bovenzijde van de oever. Bestaande waterberging die door de A16 Rotterdam verdwijnt, wordt gecompenseerd voordat er wordt gedempt. Bij het bepalen van de hoeveelheid benodigde waterberging wordt het effect van toename van verhard oppervlak en de effecten van klimaatverandering meegenomen. De compensatie geldt voor het hele tracé en worden per peilgebied bepaald. Rijkswaterstaat slaat hiervoor de handen ineen met onder andere het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Delfland.

Waterkwaliteit

Bij het aanleggen van nieuwe wegen neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de waterkwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Zo komt er op de A16 Rotterdam tweelaags zoab te liggen. Zoab is een asfaltsoort met allemaal hele kleine gaatjes die het water doorlaten en meteen ook zuiveren. En waar mogelijk wordt het regenwater dat op de weg valt ook nog verder gezuiverd door de planten in de bermen. Dat noemen we bermpassages. Bij de grondwallen en viaducten kan dit niet. Daar wordt het regenwater opgevangen, gezuiverd en vervolgens geloosd in nabijgelegen sloten of wateren. Bij de tunnel in het Lage Bergse Bos is het wat ingewikkelder: het regenwater dat op de weg valt wordt naar een waterkelder geleid. Vanuit daar wordt het weer afgevoerd, onder andere via een pompinstallatie naar de Rotte. In het Tracébesluit A16 Rotterdam vindt u alle maatregelen die we nemen op het gebied van water.

Tijdens de aanleg van A16 Rotterdam wordt beïnvloeding van de waterkwaliteit rondom het werk gemonitord en waar nodig worden maatregelen genomen. Zo wordt er water met mindere kwaliteit extra gezuiverd of afgevoerd (via leidingen of per as) naar buiten het gebied. De waterkwaliteit in de polders rondom het tracé wordt zo beschermd.

Waterveiligheid

Het gebied van de A16 Rotterdam ligt onder de zeespiegel, zoals een groot deel van ons land. Dat betekent dat we continu scherp moeten zijn op onze waterveiligheid. Bijvoorbeeld: bij een overstroming van de Maas kan het waterpeil in de Rotte verhogen. Dit water kan de tunnel in het Lage Bergse Bos instromen. Om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, blijven bestaande waterkeringen zoals dijken en kades in stand of worden aangepast, versterkt of hersteld.

Grondwaterstand tijdens de bouw

Bij de aanleg van de Rottemerentunnel is het voor de omgeving belangrijk dat de grondwaterstand niet verandert om overlast of schade te voorkomen. Om die reden liet Rijkswaterstaat al in de planvormingsfase onderzoeken welke invloed de aanleg van de tunnel heeft op de grondwaterstanden in de aangrenzende wijken. Ook is gekeken naar wijken verder van het tracé af.  

Vooral de techniek waarmee tunnels worden gebouwd, heeft invloed op het grondwater. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten om bij de aanleg van de Rottemerentunnel een techniek toe te passen zonder spanningsbemaling. Daarmee wordt voorkomen dat het grondwaterpeil negatief wordt beïnvloed.  

Ga naar de projectpagina Rottemerentunnel voor meer informatie 

Webinar Grondwater

Heeft de bouw van de Rottemerentunnel impact op de grondwaterstand? Welke rol heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij de kwaliteit van het water? Hoe pakken we monitoring aan? Speciaal voor de bewoners van Hillegersberg organiseerden we op 10 december 2020 een webinar over het thema grondwater. Onder andere waterexpert Joop Meinders ging tijdens het webinar in op bovenstaande vragen. Heb je het webinar gemist? Geen probleem, je kan het gewoon terugkijken. Klik in de afbeelding hieronder op 'Start nu' en laat je e-mailadres achter. 

Let op: om je aan te kunnen melden moet je de cookies van derden accepteren.

  • Klik op wijzig hier jouw cookie-instellingen
  • Vink aan: cookies van derden toestaan
  • Klik op instellingen opslaan

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen