Geluid

Verkeer maakt geluid. Zo ook het verkeer op de A16 Rotterdam. Maar de nieuwe snelweg zal niet of nauwelijks zorgen voor extra geluid of geluidhinder in de omgeving van de weg.

Geen toename geluid door verkeer

Geluid door verkeer is aan normen gebonden. Dit staat in de Wet milieubeheer. Wanneer Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aanlegt, moet altijd getoetst worden of in de nieuwe situatie de geluidgrenzen niet worden overschreden. Gebeurt dit toch? Dan nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat we alsnog op of onder de norm blijven. Zo ook in het geval van de A16 Rotterdam. We gebruiken extra stil asfalt, plaatsen geluidschermen en zorgen voor grondwallen ter hoogte van het Schiebroeksepark. In het Lage Bergse Bos ligt de A16 Rotterdam in een half verdiepte landtunnel.  Door al die maatregelen  is er niet of nauwelijks extra geluidhinder voor de omgeving.

Saldo Nul

Op aandringen van omwonenden en de lokale politiek maken de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland zich in samenwerking met Rijkswaterstaat hard voor Saldo Nul. Dat betekent: geen toename van geluid door verkeer ten opzichte van 2012, de situatie zonder de A16 Rotterdam. In 2015 zijn daarover afspraken gemaakt. Zo heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu toegezegd dat op grote delen van de A16 Rotterdam het nieuwste, zeer stille asfalt tweelaags zoab fijn wordt toegepast. De regionale overheden trekken extra geld uit voor onder meer hogere geluidschermen op een aantal locaties.

Welke ‘Saldo Nul’-maatregelen worden genomen, staat in de Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam en de bijbehorende Afsprakenkaart van 2015. Deze afspraken zijn meegenomen in het Tracébesluit A16 Rotterdam dat in augustus 2016 werd gepubliceerd.

 

 
 
 
 
 

In 2015 maakten we onderstaande film over geluid en luchtkwaliteit langs de A16 Rotterdam.

Meer weten over geluid langs rijkswegen? Lees er alles over op de algemene website van Rijkswaterstaat. Hier vindt u ook een video, veelgestelde vragen, het geluidregister en kunt u via uw computer ervaren hoe het geluid van een rijksweg klinkt in en rondom huis.

Cookie settings